ابزارهای موجود در آزمایشگاه مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران

 • دستگاه نقشه مغزی
 • دستگاه نوروفیدبک
 • دستگاه بیوفیدبک شامل سنسورهای دما، تنفس، ماهیچه، پاسخ گالوانیکی پوست، BVP
 • دستگاه پتانسیل وابسته به رویداد
 • دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS, tACS, tRNS, tPCS, tPCS)
 • عینک واقعیت مجازی

 

نرم افزارهای موجود در آزمایشگاه مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران

 • IVA-2
 • توانبخشی شناختی
 • E-Life
 • Neuroguide
 • نرم افزارهای گوناگون آزمونهای روانشناختی بالینی، ورزشی و عصب روانشناسی