دکتر سمیه انتظاری
استادیار روانشناسی
کارشناس روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
مؤسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران
somayeentezarigmail.com
دکتر سیدمحمدرضا علوی‌زاده
استادیار روانشناسی
کارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران
دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
مؤسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران
alavizadehsmrgmail.com