مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران یک مؤسسه خصوصی غیرانتفاعی است که در سال 1400 تأسیس شده است.