کمیته اخلاق یکی از زیرمجموعه های مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران است که نسبت به صدور کد اخلاق در پژوهش بر اساس اصول اخلاق در پژوهش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اقدام می کند.

راهنمای درخواست گواهی اخلاق

از پژوهشگران محترم درخواست می‌شود با مطالعه دقیق این بخش و تکمیل فرم‌های موردنیاز، درخواست گواهی اخلاق خود را ارسال کنند.

1. مسئولیت اخلاقی پژوهش، با پژوهشگر اصلی است. پژوهشگر اصلی باید در سامانه ثبت نام کند و ارتباط کارگروه اخلاق با ایشان خواهد بود.

2. درخواست گواهی اخلاق، صرفا «پس از تائید علمی پیشنهاده در یک گروه علمی» و «پیش از آغاز مرحله اجرایی پژوهش»، قابل بررسی است. بنابراین ارائه فرم های زیر برای همه درخواست‌ها ضروری است.

فرم 1 (تاییدیه علمی) دانلود

فرم 2 (پیشنهاده اخلاق و تعهدنامه) دانلود

3. در پژوهش‌هایی که از انسان به‌عنوان شرکت کننده استفاده می‌کنند، جلب رضایت شرکت کنندگان (یا سرپرست آنها) الزامی است. فرم 3 یک نمونه فرم رضایت‌نامه است که در این نوع پژوهش‌ها باید ارائه شود.

فرم 3 (نمونه رضایت‌نامه آگاهانه) دانلود

نکتة بسیار مهم: در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، استاد راهنما به‌عنوان پژوهشگر اصلی و مسئول اجرای ملاحظات اخلاقی پژوهش محسوب می‌شود؛ بنابراین از اساتید گرامی درخواست می‌شود شخصاً نسبت به ثبت نام در سامانه، بارگذاری مدارک و پیگیری فرایند اقدام نمایند و اجرای این امور را به دانشجویان عزیز محول نفرمایند تا فرایند در حداقل زمان ممکن پایان یابد.

4. هزینه بررسی اخلاقی هر پیشنهاده آینده نگر، 250 هزار تومان و هر پیشنهاده گذشته نگر 400 هزار تومان است که پس از تایید تکمیل فرم‌های ارسالی، اخذ می‌شود.

مبلغ واریزی به یکی از روشها به واریز شود:

شماره حساب
شماره کارت
شماره شبا
۴۱۰۷۰۱۴۶۳۱۴۲۴۱
۶۳۹۳۴۶۷۰۰۰۰۵۴۲۲۴
IR۶۲۰۵۹۰۰۴۱۰۷۰۱۴۶۳۱۴۲۴۱
بانک سینا
مؤسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران

5. پژوهشگران گرامی باید فرم های شماره 1 تا 3 و فیش واریزی را به ایمیل ethics.ticsnp@gmail.com‏ ارسال نمایند.